felso

TÁMOP 3.1.7-11

Tájékoztató

TÁMOP 3.1.7-11 „Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázat.

Referencia-intézmény fogalma:
A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

Jó gyakorlat:
A közoktatás fejlesztésére vonatkozóan a “Jó gyakorlat” olyan innovatív folyamat, módszer,  cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésében megtapasztalható. Több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált módszerek, ezért eredményesen adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható. A “Jó gyakorlat” tehát adott szakmai kritériumoknak (NAT, ONAP stb.) megfelelő innováció, oktatási, pedagógiai gyakorlat, amely az intézmény fejlesztőmunkáját az osztálytermi, illetve egyéni fejlesztési szintig pozitívan befolyásolja.

Jó gyakorlataink:

Adaptív oktatás a zenében

A jógyakorlat célja a hagyományos zeneiskolai oktatás, nevelés céljain túl az, hogy teret nyisson a zenepedagógusok között zajló horizontális tanulás újabb lehetőségének. A sokszínű kínálatból az érdeklődő intézmények kiválaszthatják azon területeket, amelyek leginkább illenek profiljukhoz, hangszerparkjukhoz. Országosan is elismert pedagógusok már bizonyított mindennapi „jó gyakorlatát”, vagyis műhelymunkáját tekinthetik meg – a felmerülő igényekhez mérten, az egyszeri hospitálástól a mentorálásig. Ez utóbbi olyan hosszú távú folyamatra ad keretet, amely mindezidáig csak töredékesen és informális csatornákon keresztül valósulhatott meg. A gyermekközpontú pedagógiai folyamattervezés és az érdeklődő pedagógusok igényeihez való alkalmazkodás reményeink szerint hasznossá teszi közös munkánkat. További részletekért kérjük tekintse meg portfóliónkat, egyéni kéréseivel keresse iskolánk vezetőjét!

 Kreatív zenés barangolás

Ez a jó gyakorlat egy interaktív hangversenyt tartalmaz.
Közreműködői: iskolánk növendékei
A hangversenyen közönségként résztvevők köre: csoportosan érkező óvodás és iskolás csoportok, 5- 10 éves korosztály.,

 Tartalmi leírás:
Hangversenyünk gazdag, színes programja többrétű célokat fogalmaz meg, oktatái, nevelési és közművelődési területeken.
•    hangverseny-látogató közönség nevelése
•    ismeretátadás az egyes életkori sajátosságoknak megfelelően, a vers, emse, zene , mozgás egységében
•    intézményünk beiskolázását segítő kezdeményezésként, népszerűsíti az egyes hangszereket, kedvet ad a zenei tevékenységhez
•    az interaktivitásnak köszönhetően az egyes zenei elemeket könnyen megfigyelhetik, az új ismereteket megtanulhatják a résztvevők: ritmus, hangszín,tempó, karakter-hangulat, dallamív, dallam, hangzat stb…
•    a hangversenyre kísérőként érkező pedagógusok sok ötletet meríthetnek, melyeket saját környezetükben is alkalmazhatnak

Kreatív zeneszerzéssel az oktatásért

A  jó gyakorlat  egy  olyan kreatív  zeneteremtési folyamat, mely  teljesen újszerű  módon  bírhat értékteremtő, tudás- és készségfejlesztő,  közösségi és egyéni tudatformáló hatással.
A mindenkori alapja  a bármilyen  fokú és  jellegű, már meglévő hagyományos műveltség
értéke és tudása – például zenei vagy más egyéb kompetenciaterületű műveltség. Mindezen  értékeket a jó gyakorlat által differenciált módon tesszük közösségi foglalkozásban aktívvá.
A folyamatban az  interakciónak, az egyén és  közösség  bevonásának és  e kettő változatos
kombinációinak  segítségével  tudjuk motiválni az egyéni  belső  értékek felszínre kerülését,
azok hatványozódását  és  közös  értékké  válását. A kreatív alkotói folyamat  visszahat mind a közösség –élmény pozitív megerősítésére az egyén tudatában, mind az  egyén zenei, esztétikai, kulturális és egészségügyi értékeinek pozitív megerősítésére,  fejlődésére és akár a
társadalomban  betöltött szerepének pozitív megerősítésében.
A folyamatban  részt  vehet  szülő, növendék és  pedagógus egyaránt. A rendszer – a nyitottságának, rugalmasságának és alapos felépítésének köszönhetően – képes  alkalmazkodni az  éppen adott közösség összetételéhez és annak  értékteremtő erejét aktuálisan  tudja optimalizálni a mindenkori eredményesség érdekében. Az eredmények
hatása  szinte  azonnal megjelenhet az  egyéni zenetanulás  későbbi teljesítményeiben a növendéknél, az oktatási metódusban gazdagításában a   pedagógusnál és a szülői felelősségvállalás pozitív megerősítésében a  szülőknél.
A  tényleges produktumok folyamatos beintegrálására – az  egyéni  zenei oktatásba valamint  más kulturális közösségek életébe – szintén  lehetőség lesz ( hangversenyek,  média-produktumok és publikációk ).


Népzenei együttes jó gyakorlata

Cél: A népzene  tanszakon tanuló növendékek mintegy osztályként való együtt zenélésének megteremtése, közösségépítés.
Célcsoport: citerás és népi énekes növendékek.
Tartalmi leírás:
A zenekari játék során a különböző készségszinten lévő tanulók játszanak együtt. Ennek feltétele a – zenei fejlesztés mellett- a szociális kompetenciák folyamatos fejlesztése. Az egyenlő esélyek érdekében, valamennyi népzene tanszakos tanuló számára biztosítunk lehetőséget a zenekari játékra, több, kisebb csoportba szerveződve.

Feladatok az egyes csoportok szerint:
•    kezdő csoport: effektek megszólaltatása, változatos hangszínek és ritmikus hangkeltés
•    közép-haladó csoport: dallamok megszólaltatása
•    haladó csoport: változatképzések, improvizációk, gazdag díszítmények alkalmazásával
A hagyományos népzenei produkciók mellett, különböző folklórműfajok (ballada, mese)  élvezetes megszólaltatása válik lehetővé, valamennyi tanuló aktív részvételével.

Jó gyakorlataink megtalálhatók az:
EDUCATIO – Szolgáltatói Kosár – Intézményi innováció – jó gyakorlatok listája menüpont alatt.

Iskolánk referenciaintézmény-előminősítése szerint az alábbi referencia területeken az előminősítési feltételeknek megfelelt:

„A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan  alkalmazó intézmény, referenciahely”
„Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/tehetségpont”
„Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő”

Az iskolánkban a pályázatok projektmenedzsere Pataki Éva.

Előminősítési nyilatkozat