felso

Információ a képzésről

Iskolánk a gyermekek számára hangszer-ország birodalmát jelenti, ahol a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve változatos zenei foglalkozásokat kínálunk.
Tanulóink délutáni oktatás keretében hangszeres és a hangszertanulást segítő elméleti képzést kapnak (szolfézs, zeneirodalom, előkészítő foglalkozások). Több időpontot, lehetőséget kínálunk egy-egy órára, melyek közül a szülők választhatnak. Emellett csatlakozhatnak a különböző együttesek munkájához. A művészeti iskola célja elsősorban a zene alapjainak megtanítása, de a kiemelkedően tehetséges gyermekeknek a zenei pályára irányítása is feladataink közé tartozik.
A hangszeres oktatást megelőző években, zenei előképzettségtől, életkortól függően dalosjátékot, szolfézs kis előképzőt, zenei előképzőt ajánlunk.
Hangszeres tanszakra a szeptember hónapban 6. életévüket betöltött tanulók jelentkezhetnek.

Hangszeres kínálatunk:
hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő, trombita, kürt, harsona, tuba, ütőhangszerek, furulya, fuvola, klarinét, fagott, oboa, szaxofon, népi ének, citera, gitár, magánének, zongora, orgona, klasszikus szintetizátor

A választott hangszeren való zenetanulás heti 2×30 perc egyéni óra keretében történik. A hangszertanulás mellett kötelező tárgyi szolfézsoktatás folyik, mely heti 2×45 perces csoportos óra elfoglaltsággal jár. Célja a zenei írás-olvasás elsajátítása, a ritmus-és hallásfejlesztés, a hangszertanulás segítése. A tanuló 4 év szolfézstanulás után választhat az alábbi szabadon választható tantárgyak közül: zenekar, kamarazene, zeneirodalom, számítógépes szolfézs. A tanulók tudásukról félévi és év végi meghallgatáson, hangversenyen adnak számot, melyről értesítőben és bizonyítványban kapnak értékelést.
Valamennyi énekes – hangszeres tanszakunkon lehetőség van kamarazenélésre, zenekari játékra. A diákok számára elsődleges közösségi élet színterét is jelentik zenekaraink: Piccoli Archi Gyermek- és Ifjúsági Zenekar, Canto Guitarras Gitárzenekar, Vikár Fúvószenekar, népzenei együttesek, furulya együttes.

Térítési díj, tandíj:
A művészeti iskolában tanulók a köznevelési törvény és a fenntartó rendelete alapján meghatározott térítési díjat vagy tandíjat fizetnek.
Térítési díjat abban az esetben fizet a tanuló, amennyiben a művészeti képzések során első helyen a mi intézményünket választja. A képzés heti 2 hangszeres órát (2X30 perc) és 2 szolfézs órát (2X45 perc) foglal magába.
Tandíjat abban az esetben fizet a tanuló, amennyiben egy másik művészeti képzést nyújtó intézményt választ elő helyen és ott fog térítési díjat fizetni.
A pontos díjakról minden tanév szeptemberében tudunk pontos információt adni, amely a honlapunkon lévő térítési- és tandíj szabályzatunkban lesz olvasható.

Térítési díj mentesség:
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 16 § (3) bekezdése alapján minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.
A térítési díjmentességhez szükséges a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló jegyzői határozat, szükséges továbbá a HH vagy HHH állapotról szóló határozat, a BNO kódos Államkincstári, vagy orvosi igazolás másolata.

Térítési díj és tandíjkedvezmény:
A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjkedvezmény illetve mentesség illeti meg, ha a gyermek, tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a térítési díj- és tandíjfizetés mértéke és rendje dokumentumban megadott paramétereknek megfelel. A díjkedvezményhez szükséges dokumentumok szeptemberben átvehetők az intézmény titkárságán vagy letölthetők honlapunkról. A díjkedvezményhez való jogosultságot okiratokkal szükséges igazolni. A fentieken kívül lehetőség van részletfizetésre is, melyet kérvényezni szükséges az intézményvezetőnek írt levélben. A kérelmeket az intézmény vezetője bírálja el.